FANDOM


Two Generations Previous

unknown + unknown
Saburo Yoshida

Tomo Yoshida
Shingen Harada
Yoshi's Mother or Father

Ichiro's parent


Previous Generation

Shingen Harada + unknown + unknown
Mariko Yashida Keniuchio Harada


Saburo Yoshida + unknown + unknown
Shiro Yoshida Leyu Yoshida


Yoshi's Mother + unknown
Yoshi


Ichiro's parent + unknown
Ichiro


Current Generation

Mariko Yashida + Noburu-Hideki + Logan
(adopted)
Amiko Kobayashi


Keniuchio Harada + unknown
Shingen "Shin" Harada


Ichiro + Fukuko
Rikuto

Alternate Reality Current Generation

Earth-295 Earth-1298
Mariko Yashida + Logan + Logan
Kirika Yashida Brian Logan
Mari Logan


Earth-295 Earth-58163
Keniuchio Harada + Ophelia Sarkissian + unknown
Mariko Harada


Earth-1010 Earth-9997 Earth-TRN064
Shiro Yoshida + unknown + unknown + unknown (possibly)
Corona Sonfire Aimi Yoshida